Search
Enter Keywords:
niedziela, 08 grudzień 2019
Strona główna
Z ostatniej chwili

 "(...) Książka stanowi leksykon, po który sięgamy, by znaleźć instrukcję korzystania z konkretnego narzędzia. Polecenia zostały starannie omówione i zilustrowane, co ułatwia ich natychmiastowe zastosowanie. (...)"

Chip, 11/08 o książce  AutoCAD 2008 i 2008 PL

AutoCAD 2005. Spis treści Drukuj E-mail

AutoCAD 2005. Spis treści

ImageWstęp (35)

 • Co znajdziesz w tej książce (35)
 • Jak korzystać z książki (37)
  • Użytkownicy początkujący (37)
  • Użytkownicy zaawansowani (37)
 • Znaczki występujące w tekście (38)
 • Instalacja przykładów (38)
 • Instalacja wersji treningowej AutoCAD-a (39)

Nowe możliwości AutoCAD-a 2005 (41)

 • Usprawnienia rysowania (42)
 • Kreskowanie (49)
 • Warstwy (52)
 • Zestawy arkuszy (55)
 • Palety (59)
 • Drukowanie (61)
 • Pola tekstowe (62)
 • Tabelki (65)
 • Ustawienia strony (68)
 • Inne usprawnienia (69)
 • Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 2002 (71)
 • Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 2000 (73)
 • Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 14 (75)

Część 1. Wiadomości podstawowe

Wprowadzenie (81)

 • Uruchamianie AutoCAD-a (82)
 • Ekran AutoCAD-a (82)
  • Obszar rysunku (82)
  • Linia statusowa (84)
  • Belka narzędziowa (85)
  • Paski narzędzi (85)
  • Palety (87)
  • Obszar dialogowy i linia poleceń (88)
  • Menu górne (88)
  • Menu kontekstowe (88)
  • Menu obrazkowe (88)
  • Menu stołu graficznego (89)
  • Menu kursora (89)
  • Menu boczne (90)
  • Okna dialogowe (90)
  • Kursor (90)
  • Ikona układu współrzędnych UCS (91)
  • Ekran tekstowy (91)
 • Jak komunikować się z programem (91)
  • Polecenia (92)
  • Wskazywanie punktów (92)
  • Wskazywanie obiektów (92)
 • Przestrzeń AutoCAD-a (93)
  • Globalny Układ Współrzędnych - WCS (93)
  • Lokalny Układy Współrzędnych - UCS (93)
  • Współrzędne (94)
  • Współrzędne prostokštne (kartezjańskie) (95)
  • Współrzędne biegunowe (96)
  • Współrzędne bezwzględne i względne (97)
  • Domyślna orientacja osi i kierunki mierzenia kątów (97)
  • Jednostki, skala i rozmiar papieru (98)
 • Nowy rysunek - NEW (98)
 • Otwarcie rysunku - OPEN (98)
  • Wybór widoku (99)
  • Przycisk Open (99)
  • Lista plików (100)
  • Narzędzia (100)
  • Wyszukiwanie pliku - Find (101)
 • Zapis rysunku na dysku (103)
  • Polecenie QSAVE (103)
  • Polecenie SAVEALL (103)
  • Zapis rysunku pod nową nazwą - SAVE i SAVEAS (104)
 • Kopia bezpieczeństwa (104)
  • Zmiana folderu kopii bezpieczeństwa - MOVEBAK (105)
 • Pomoc - HELP (106)
 • Zamknięcie rysunku (107)
  • Polecenie CLOSE (107)
  • Zamknięcie wszystkich rysunków - CLOSEALL (107)
 • Praca w środowisku wielodokumentowym (108)
 • Paleta asystenta - ASSIST (109)
 • Koniec pracy (110)
  • Polecenie QUIT (110)
  • Polecenie QQUIT (110)
 • Klawisz ESC (110)
 • Rysunki na pasku zadań - TASKBAR (111)
 • Rozszerzenie pliku (112)

Nowy rysunek (113)

 • Rozpoczęcie edycji nowego rysunku - NEW (114)
 • Okno tworzenia rysunku (114)
  • Kreator rysunku (115)
  • Kreator prosty (Quick Setup) (116)
  • Kreator rozbudowany (Advanced Setup) (117)
 • Jednostki - UNITS (121)
 • Granice rysunku - LIMITS (124)

Podstawowe obiekty AutoCAD-a (125)

  • Odcinek linii prostej - LINE (126)
  • Punkt - POINT (128)
  • Okrąg - CIRCLE (129)
  • Łuk - ARC (130)
  • Polilinia - PLINE (132)
  • Linia zygzakowa - BREAKLINE (136)
  • Automatyczne tworzenie polilinii - BOUNDARY (137)
  • Elipsa - ELLIPSE (139)
  • Prostokąt - RECTANG (140)
  • Wielobok - POLYGON (142)
  • Chmurka rewizyjna - REVCLOUD (143)
  • Pierścień - DONUT (145)
  • Trasa - TRACE (146)
  • Zasłona - WIPEOUT (146)
  • Szkic - SKETCH (148)
  • Obszar - SOLID (150)
  • Splajn - SPLINE (151)
  • Multilinie (152)
  • Linie konstrukcyjne - XLINE i RAY (152)
  • Regiony (152)

Właściwości obiektów (153)

 • Wybór właściwości domyślnych (154)
 • Kolor (155)
  • Kolejność wyświetlania - DRAWORDER (156)
  • Kolejność wyświetlania w zależności od koloru - CDORDER (158)
 • Typy linii (160)
  • Okno dialogowe LINETYPE (160)
 • Grubość kreski (164)
  • Bieżśca i domyślna grubości kreski - LWEIGHT (164)
 • Styl wydruku (166)
 • Współczynnik skali linii (166)
  • Globalny współczynnik skali linii - LTSCALE (167)
  • Indywidualny współczynnik skali linii (167)
 • Malarz formatów - MATCHPROP (168)
 • Modyfikacje właściwości obiektów (172)
  • Modyfikacja właściwości za pomocą list (172)
  • Menedżer właściwości - PROPERTIES (173)
  • Zamknięcie menedżera właściwości - PROPERTIESCLOSE (176)
  • Polecenie CHANGE i CHPROP (179)

Oglšdanie rysunku (181)

 • Szybkie powiększanie i przesuwanie (182)
  • Szybkie powiększanie - RTZOOM (182)
  • Szybkie przesuwanie - PAN (184)
  • Powiększanie i przesuwania za pomocą myszy z kółkiem (186)
  • Powiększanie okna prostokątnego (186)
  • Przywoływanie poprzedniego powiększenia (187)
  • Powiększanie do zakresu (187)
  • Zakończenie szybkiego powiększania i przesuwania (187)
 • Inne możliwości polecenia ZOOM (188)
  • Powiększenie do zakresu obiektów - ZOOM-Object (192)
 • Podgląd dynamiczny - DSVIEWER (195)
 • Odświeżanie ekranu i regeneracja rysunku (196)
  • Odświeżanie wszystkich rzutni - REDRAWALL (197)
  • Odświeżanie bieżącej rzutni - REDRAW (197)
  • Regeneracja rysunku - REGEN (197)
  • Regeneracja i odświeżenie rzutni - REGENALL (198)
 • Wyświetlanie grubości linii (198)
 • Wyświetlanie pełnoekranowe (198)
  • Włączenie trybu pełnoekranowego - FULSCREENON (198)
  • Wyłączenie trybu pełnoekranowego - FULLSCREENOFF (199)
  • POLECENIE FULLSCREEN (199)
 • Wypełnianie obiektów - FILL (200)
 • Ekran tekstowy (200)
  • Ekran tekstowy - TEXTSCR (201)
  • Ekran graficzny - GRAPHSCR (201)
 • Widoki (202)
  • Menedżer widoków - VIEW (202)
  • Tworzenie nowego widoku (204)
  • Zmiana granic obszaru widoku (207)
  • Zapis stanu warstw z widokiem (208)

Modyfikacje rysunku (211)

 • Jak wybierać obiekty? (212)
  • Rozpoczynamy od wybrania polecenia (212)
  • Rozpoczynamy od wybrania obiektów (212)
  • Podstawowe metody wyboru obiektów (212)
 • Polecenia do modyfikacji rysunku (214)
  • Pasek narzędzi Modify (214)
  • Usuwanie obiektów - ERASE (214)
  • Kopiowanie - COPY (215)
  • Rozbudowane kopiowanie - COPYM (217)
  • Szyk (tablica) - ARRAY (218)
  • Kopiowanie równoległe - OFFSET (224)
  • Rozbudowane kopiowanie równoległe - EXOFFSET (226)
  • Odbicie lustrzane - MIRROR (227)
  • Przesuwanie - MOVE (228)
  • Obracanie - ROTATE (230)
  • Edycja zintegrowana - MOCORO (231)
  • Dopasowanie - ALIGN (232)
  • Rozdzielanie - BREAK (234)
  • Przedłużanie - EXTEND (235)
  • Ucinanie - TRIM (237)
  • Zintegrowane ucinanie i przedłużanie (239)
  • Automatyczne ucinanie - EXTRIM (240)
  • Zmiana długości - LENGTHEN (241)
  • Rozcišganie - STRETCH (242)
  • Rozbudowane rozciąganie - MSTRETCH (244)
  • Ścinanie narożników - CHAMFER (245)
  • Zaokrąglanie - FILLET (247)
  • Zmiana wielkości obiektów - SCALE (248)
  • Modyfikacja polilinii - PEDIT (249)
  • Edycja wielu polilinii - MPEDIT (255)
  • Modyfikacja splajnu - SPLINEDIT (256)
  • Rozbijanie obiektów (261)
  • Polecenie EXPLODE (261)
  • Polecenie XPLODE (262)
  • Usuwanie duplikatów - OVERKILL (263)
  • Edycja multilinii - MLEDIT (264)

Wybieranie obiektów (265)

 • Metody wyboru obiektów (266)
  • Wybór za pomocą okna (269)
  • Wybór za pomocą wieloboku (270)
  • Wybór za pomocą łamanej (271)
  • Gdy robi się gęsto... (271)
 • Automatyczny wybór obiektów (272)
  • Szybkie wybieranie - QSELECT (272)
  • Wybór obiektów określonego typu, leżących na określonej warstwie - GETSEL (274)
  • Filtrowanie obiektów - FILTER (275)
  • Tworzenie zbioru wskazań - SSX (280)
  • Wybieranie obiektów przecinajšcych - FASTSELECT (281)
 • Opcje wyboru (282)

Napisy (285)

 • Napisy proste (286)
  • Rysowanie napisu - DTEXT (286)
 • Akapit tekstowy (289)
  • Tworzenie akapitu - MTEXT (290)
  • Edytor napisów (291)
  • Wcięcia i tabulatory (292)
  • Justowanie (292)
  • Tło akapitu (293)
  • Znaki specjalne (295)
  • Import pliku tekstowego (297)
  • Łączenie akapitów (297)
  • Usuwanie formatowania (298)
  • Wyszukiwanie i zastępowanie (298)
  • Pola tekstowe (298)
  • Kombinacje klawiszy edytora (299)
  • Ułamki (301)
  • Edycja ułamków (302)
 • Wyświetlanie na wierzchu napisów - TEXTTOFRONT (304)
 • Napis na łuku - ARCTEXT (306)
 • Napis otoczony - TCIRCLE (307)
 • Automatyczne numerowanie napisów - TCOUNT (309)
 • Umieszczanie plików tekstowych na rysunku (310)
  • Polecenie MTEXT (310)
  • Połšczenie z plikiem tekstowym - RTEXT (310)
  • Edycja połączonych plików tekstowych - RTEDIT (311)
  • Funkcje DIESEL w RTEXT (312)
 • Styl napisu - STYLE (313)
  • Domyślny styl napisu (315)
 • Modyfikacja napisów (315)
  • Modyfikacja treści napisu - DDEDIT (316)
  • Zmiana wielkości liter - TCASE (317)
  • Zmiana orientacji napisów - TORIENT (318)
  • Właściwości napisu - PROPERTIES (318)
  • Dopasowanie szerokości napisu - TEXTFIT (321)
  • Rozbijanie napisów - TXTEXP (322)
  • Zamiana napisu prostego na akapit - TXT2MTXT (322)
 • Wypełnianie napisów (323)
 • Markowanie napisów - QTEXT (323)
 • Sprawdzanie pisowni - SPELL (324)
 • Jakość wydruku napisów (326)
 • Wyszukiwanie i zastępowanie napisów - FIND (326)
 • Zmiana wielkości i sposobu justowania (330)
  • Zmiana wielkości napisów - SCALETEXT (330)
  • Zmiana współczynników skali napisu względem przestrzeni papieru - PSTSCALE (332)
  • Zmiana justowania napisów - JUSTIFYTEXT (333)
 • Przeliczanie odległości pomiędzy przestrzenią modelu a przestrzenią papieru - SPACETRANS (334)
  • Chowanie napisów (335)
  • Tworzenie zasłony - TEXTMASK (336)
  • Usuwanie zasłony - TEXTUNMASK (337)

Tabelki (339)

  • Tworzenie tabel - TABLE (340)
  • Modyfikacja tekstu w tabelce - TABLEDIT (341)
  • Modyfikacja tabelki za pomocą uchwytów (342)
  • Modyfikacja komórek za pomocą uchwytów (344)
  • Wstawianie kolumn i wierszy (345)
  • Usuwanie kolumn i wierszy (346)
  • Obramowanie komórek (347)
  • Wyrównywanie tekstu w komórkach (348)
  • Wstawianie bloku do komórki (349)
  • Właściwości tabelki i komórek (351)
  • Styl tabelki - TABLESTYLE (354)
  • Tworzenie nowego stylu (357)
  • Modyfikacja stylu (359)
  • Usunięcie stylu (359)
  • Wybór stylu bieżącego (359)
  • Eksport tabelki - TABLEEXPORT (359)

Rysowanie precyzyjne (361)

 • Skok i węzły - DSETTINGS (362)
  • Skok - SNAP (363)
  • Siatka węzłów - GRID (366)
 • Tryb ortogonalny - ORTHO (366)
 • Współrzędne punktów wpisywane z klawiatury (367)
 • Punkty charakterystyczne obiektów (370)
  • Wskazywanie punktów charakterystycznych (372)
  • Automatyczna lokalizacja punktów charakterystycznych - OSNAP (373)
  • Opcje OSNAP (375)
  • Gdy robi się gęsto... (375)
  • Środek odcinka między wskazanymi punktami - MTP (376)
 • Przykłady (378)
 • Śledzenie (tymczasowe linie konstrukcyjne) (381)
  • Śledzenie kołowe POLAR (381)
  • Śledzenie punktów charakterystycznych OTRACK (384)
  • Opcje śledzenia punktów charakterystycznych (385)
  • Tymczasowy punkt śledzenia (391)
  • Punkty charakterystyczne użytkownika (392)
  • Punkt względny - FROM (394)
 • Stałe linie konstrukcyjne (395)
  • Prosta - XLINE (396)
  • Półprosta - RAY (398)
  • Sterowanie skokiem, siatką węzłów, trybem ortogonalnym i lokalizacją punktów charakterystycznych z linii poleceń (399)

Anulowanie poleceń (401)

  • Polecenia UNDO, REDO i MREDO (401)
  • Odwołanie ostatniego polecenia - U (402)
  • Anulowanie odwołania polecenia - REDO (402)
  • Odwoływanie poleceń - UNDO (403)
  • Odzyskanie ostatnio skasowanego obiektu - OOPS (404)

Uchwyty (405)

  • Opcje wspólne (406)
  • Rozciąganie (407)
  • Przesuwanie (407)
  • Obracanie (407)
  • Zmiana wielkości (407)
  • Odbicie lustrzane (408)
  • Sterowanie uchwytami - OPTIONS (409)

Część 2. Pożyteczne narzędzia

Warstwy (413)

 • Sterowanie warstwami - LAYER (416)
  • Tworzenie nowej warstwy (417)
  • Zaznaczanie (wybór) warstw (418)
  • Wybór warstwy bieżącej (419)
  • Usuwanie warstw (419)
  • Zmiana nazwy warstwy (419)
  • Właściwości warstw (419)
  • Status warstw (420)
  • Sortowanie warstw (422)
  • Uwagi (422)
  • Właściwości ByLayer i Byblock i definicja bloków (423)
 • Wyświetlanie warstw według nazwy (424)
 • Łatwe sterowanie warstwami (428)
 • Wybór warstwy obiektu (428)
 • Przywoływanie poprzedniego stanu warstw - LAYERP (429)
 • Warstwa 0 (429)
 • Stan i właściwości warstw (430)
 • Translator warstw (433)
 • Usuwanie warstw - PURGE (433)
 • Narzędzia pakietu Express Tools (435)
  • Menedżer konfiguracji warstw - LMAN (435)
  • Kopiowanie obiektów na wybraną warstwę - COPYTOLAYER (436)
  • Oglądanie obiektów położonych na wybranych warstwach - LAYWALK (437)
  • Zmiana warstwy - LAYMCH (441)
  • Przeniesienie obiektów na bieżącą warstwę - LAYCUR (442)
  • Wyłączenie wszystkich warstw za wyjątkiem wskazanej - LAYISO (442)
  • Włączenie warstw wyłączonych poleceniem LAYISO - LAYUNISO (443)
  • Wyróżnianie wskazanej warstwy - LAYVPI (443)
  • Zamrażanie warstw - LAYFRZ (445)
  • Wyłączanie warstw - LAYOFF (446)
  • Zamknięcie warstwy - LAYLCK (447)
  • Otwarcie warstwy - LAYULK (447)
  • Włączenie wszystkich warstw - LAYON (447)
  • Odmrożenie wszystkich warstw - LAYTHW (448)
  • Kasowanie warstwy i obiektów - LAYDEL (448)
  • Kasowanie warstwy i przeniesienie obiektów - LAYMRG (448)
  • Sterowanie działaniem poleceń - LAYVPMODE (449)

Filtry warstw (451)

  • Grupy warstw (452)
  • Grupy zagnieżdżone (458)
  • Filtr oparty na właściwościach warstw (462)
  • Grupa zawierająca filtry oparte na właściwościach (473)

Bloki (475)

 • Definiowanie bloku - BLOCK (478)
 • Wstawianie bloków - INSERT (480)
  • Wczytywanie bloku z dysku (482)
  • Wstawianie bloku pochodzącego z innego rysunku (482)
  • Wstawianie bloków za pomocą Eksploratora Windows (484)
  • Wstawianie bloków za pomocą palety narzędzi (484)
 • Zmiana właściwości bloku w palecie (485)
 • Autoukrywanie i przezroczystość palety (486)
 • Tworzenie nowych palet i dodawanie do nich bloków (487)
  • Przeciąganie obiektów z rysunku na paletę (487)
  • Umiszczanie bloków na palecie za pomocą centrum danych projektowych (489)
 • Przykład definiowania i wstawiania bloku (491)
  • Definiowanie bloku (491)
  • Wstawianie bloku (492)
  • Drzwi 1x1 (493)
 • Polecenie -INSERT (493)
 • Zastępowanie bloków - BLOCKREPLACE (495)
 • Wielokrotnie wstawianie bloku - MINSERT (497)
 • Rozbijanie bloku - EXPLODE (498)
 • Zapis bloku na dysku - WBLOCK (499)
 • Nowy punkt wstawienia - BASE (500)
 • Właściwości bloków (500)
 • Edycja bloków (502)
  • Redefinicja bloku (502)
  • Edycja bloku - REFEDIT (502)
  • Dodawanie i usuwanie elementów z bloku - REFSET (504)
  • Zakończenie edycji bloku - REFCLOSE (504)
  • Zmiana współczynników skali bloku - BSCALE (507)
  • Zmiana współczynników skali bloku względem przestrzeni papieru - PSBSCALE (508)
  • Edycja właściwości bloków - PROPERTIES (510)
 • Biblioteki bloków (511)
 • Usuwanie nieużywanych bloków - PURGE (512)
 • Kopiowanie elementów bloku - NCOPY (513)
 • Granica cięcia i wydłużania (514)
 • Zasłanianie bloków - XCLIP i CLIPIT (515)
 • Tworzenie ikon podgląd bloku - BLOCKICON (515)
 • Liczba bloków - BCOUNT (516)
 • Kopiowanie z użyciem schowka (516)
  • Kopiowanie do schowka - COPYCLIP (516)
  • Kopiowanie wraz z punktem wstawienia - COPYBASE (517)
  • Przeniesienie do schowka - CUTCLIP (517)
  • Wklejanie - PASTECLIP (517)
  • Wklejanie jako blok - PASTEBLOCK (517)
  • Wklejanie w tym samym położeniu - PASTEORIG (518)
 • Automatyczne rozmieszczanie bloków (518)
  • Podziel - DIVIDE (518)
  • Zmierz - MEASURE (520)
 • Zastąpienie bloku odnośnikiem zewnętrznym - BLOCKTOXREF (522)

Centrum danych projektowych (525)

  • Włączenie centrum - ADCENTER (526)
  • Okno centrum danych projektowych (526)
  • Okno nawigacyjne (527)
  • Paleta (527)
  • Ikony sterujące (527)
  • Wstawianie bloków (529)
  • Wstawianie innych danych projektowych (533)
  • Tworzenie palet narzędzi (534)
  • Wyszukiwanie (535)
  • Często wykorzystywane dane (537)
  • Odświeżenie palety i okna nawigacyjnego (538)
  • Otwarcie rysunku (538)
  • Zastosowanie Eksploratora Windows (538)
  • Zamknięcie centrum - ADCCLOSE (538)
  • Nawigacja - ADCNAVIGATE (538)
  • Kreskowanie (539)

Rysunek aksonometryczny (541)

  • Siatka aksonometryczna (541)
  • Włączanie i wyłączanie siatki aksonometrycznej - DSETTINGS (542)
  • Polecenie ISOPLANE (543)
  • Okrąg aksonometryczny - ELLIPSE (543)

Kreskowanie (545)

 • Kreskowanie BHATCH (547)
  • Wybór obszaru przeznaczonego do zakreskowania (548)
  • Wybór wzoru kreskowania (549)
  • Podgląd kreskowania (550)
  • Wykonywanie kreskowania (550)
  • Skala i kąt obrotu kreskowania (551)
  • Wyświetlenie granicy kreskowania (551)
  • Dziedziczenie parametrów kreskowania (551)
  • Kreskowanie obiektów wewnętrznych (551)
  • Zaawansowane opcje kreskowania (552)
  • Kreskowanie z "dziurami" (554)
  • Uwagi odnośnie kreskowania (554)
  • Tolerancja szczeliny granicy kreskowania - HPGPATOL (560)
  • Kolejność wyświetlania kreskowania (562)
  • Proste kreskowanie (563)
  • Kreskowanie ISO (564)
  • Punkty charakterystyczne kreskowania (564)
  • Kreskowanie z zastosowaniem palety narzędzi (565)
  • Zmiana właściwości narzędzia w palecie (567)
  • Umieszczanie kreskowania z rysunku na palecie (569)
  • Kreskowanie przy pomocy Centrum Danych Projektowych (570)
 • Wypełnianie obszarów (573)
 • Wypełnienie gradientowe (574)
 • Polecenie HATCH (576)
 • Edycja kreskowania (577)
  • Polecenie HATCHEDIT (577)
  • Przycinanie kreskowania (579)
  • Edycja właściwości kreskowania - PROPERTIES (581)
 • Superkreskowanie - SUPERHATCH (582)
  • Mapa bitowa (583)
  • Blok (585)
  • Odnośnik zewnętrzny (587)
  • Zasłona (588)
  • Wybór obiektu (588)
  • Opcje superkreskowania (589)

Rysunek prototypowy (szablon) (591)

  • Korzystanie z rysunku prototypowego (592)
  • Brak rysunku prototypowego (592)
  • Tworzenie rysunku prototypowego (593)
  • Położenie katalogu rysunków prototypowych (594)

Regiony (595)

  • Tworzenie regionów - REGION (596)
  • Automatyczne tworzenie regionów - BOUNDARY (597)
  • Edycja regionów (599)
  • Łączenie regionów - UNION (599)
  • Odejmowanie regionów - SUBTRACT (600)
  • Część wspólna regionów - INTERSECT (601)
  • Kasowanie pierwowzorów (602)
  • Rozbijanie regionów - EXPLODE (602)
  • Parametry fizyczne regionu - MASSPROP (603)

Multilinie (605)

 • Multilinia - MLINE (606)
 • Styl multilinii - MLSTYLE (609)
  • Definiowanie stylu (610)
  • Modyfikacja linii (610)
  • Modyfikacja ogólnych parametrów multilinii (611)
 • Edycja multilinii - MLEDIT (615)

Palety (621)

  • Przeciąganie obiektów z rysunku na paletę (622)
  • Umieszczanie poleceń na palecie (627)
  • Grupy palet (629)
  • Autoukrywanie i przezroczystość palety (633)
  • Dostosowywanie wyglądu palety (634)
  • Tworzenie nowych palet (635)
  • Zmiana nazwy i usuwanie palety (635)
  • Eksport i import palet (636)

Zapytania (637)

  • Odległość - DIST (638)
  • Pole powierzchni i obwód - AREA (639)
  • Współrzędne punktu - ID (642)
  • Wyświetlanie listy wszystkich obiektów - DBLIST (642)
  • Wyświetlanie listy i właściwości wybranych obiektów - LIST (643)
  • Informacje o elementach bloku lub odnośnika - XLIST (643)
  • Parametry fizyczne brył i regionów - MASSPROP (644)
  • Status rysunku - STATUS (645)
  • Informacje na temat czasu i stoper - TIME (645)

Naprawianie uszkodzonych rysunków (647)

  • Naprawianie rysunku - RECOVER (648)
  • Sprawdzanie rysunku - AUDIT (648)
  • Kopia bezpieczeństwa (648)

Część 3. Wydruk

Wydruk (653)

 • Wydruk - PLOT (654)
  • Podgląd wydruku (656)
  • Chowanie linii niewidocznych na wydruku (657)
  • Jak drukować duże rysunki na drukarce małego formatu (657)
 • Podgląd wydruku - PREVIEW (659)
 • Drukowanie w tle (659)
 • Menedżer urządzeń drukujących - PLOTTERMANAGER (661)
  • Dodanie nowego urządzenia drukującego (662)
  • Edytor konfiguracji urządzenia drukującego (665)
 • Import plików PCP i PC2 - PCINWIZARD (666)
 • Kolor tła podglądu wydruku (666)
 • Informacja na temat wykonywanych wydruków - VIEWPLOTDETAILS (666)
 • Oznaczanie wydruków - PLOTSTAMP (667)

Rozmieszczenia wydruku (671)

 • Przestrzeń papieru, ustawienia strony i arkusze rozmieszczenia (673)
  • Włączanie przestrzeni papieru (673)
  • Przełączanie pomiędzy przestrzeniami (674)
  • Ustawienia strony - PAGESETUP (674)
  • Kreator rozmieszczeń wydruku - LAYOUTWIZARD (674)
  • Rozmieszczenia wydruku - LAYOUT (676)
  • Tworzenie nowych arkuszy rozmieszczeń wydruku (677)
  • Wczytanie arkuszy z innego rysunku (677)
  • Usuwanie arkuszy (677)
  • Zmiana nazwy arkusza (678)
  • Kopiowanie i przesuwanie arkuszy (678)
  • Szybka zmiana aktywnego arkusza (679)
  • Łączenie arkuszy - LAYOUTMERGE (679)
 • Rzutnie (680)
  • Tworzenie rzutni - VPORTS (680)
  • Widok w rzutniach (682)
  • Edycja obiektów w rzutniach (685)
  • Skala stosowana w rzutniach (686)
  • Odczytanie współczynnika skali rzutni - VPSCALE (688)
  • Synchronizacja współczynników powiększenia w rzutniach - VPSYNC (688)
  • Blokada skali powiększenia w rzutni (690)
  • Sterowanie widocznością warstw za pomocš menedżera warstw - LAYER (690)
  • Widoczność warstw w rzutniach - VPLAYER (692)
  • Włączanie i wyłączanie rzutni (693)
  • Przycinanie rzutni - VPCLIP (694)
  • Cieniowanie i chowanie linii niewidocznych w rzutni (694)
  • Widoczność ramek rzutni (695)
  • Powiększenie i zmniejszenie rzutni w przestrzeni papieru - VPMAX, VPMIN (696)
  • Przenoszenie obiektów między przestrzenią modelu i papieru - CHSPACE (699)
  • Dopasowanie widoku w rzutni - ALIGNSPACE (699)
  • Obracanie zawartości rzutni (701)
  • Właściwości rzutni - PROPERTIES (702)
  • Edycja rzutni za pomocą uchwytów (703)
  • Jednorodne skalowanie linii nieciągłych w rzutni (704)
  • Usuwanie rzutni (705)
  • Przypisanie tabeli stylów wydruku do rzutni (705)
  • Przeliczanie odległości pomiędzy przestrzenią modelu a przestrzenią papieru - SPACETRANS (705)
  • Polecenie -VPORTS (706)
 • Inne polecenia (707)
  • Tworzenie rzutni i sterowanie nimi - MVIEW (707)
  • Konfiguracja rysunku - MVSETUP (708)

Style wydruku (713)

  • Rodzaje stylów wydruku (714)
  • Zmiana stylu wydruku (715)
  • Bieżący styl - PLOTSTYLE (715)
  • Edycja tabeli stylów (716)
  • Wyświetlanie stylów wydruku na ekranie (718)
  • Tworzenie tabeli stylów (719)
  • Dołączanie tabeli stylów wydruku (722)
  • Menedżer tabel stylów wydruku - STYLESMANAGER (722)
  • Zmiana rodzajów stylów - CONVERTPSTYLES (725)
  • Konwersja tabeli stylów - CONVERTCTB (726)

Ustawienia strony (727)

 • Menedżer ustawień strony - PAGESETUP (727)
  • Przypisywanie ustawień strony do arkusza (729)
  • Tworzenie nowego zestawu ustawień strony (729)
  • Modyfikacja istniejącego zestawu ustawień strony (730)
  • Wczytywanie ustawień strony z innego rysunku (731)
  • Zmiana ustawień strony podczas publikowania zestawu arkuszy (731)
  • Usuwanie ustawień strony (732)
  • Zmiana nazwy ustawień strony (733)
  • Ustawienia urządzenia drukującego (Plot Device) (733)
  • Ustawienia kreślenia (Plot Settings) (735)
  • Skala wydruku (738)
 • Ustawienia strony - PAGESETUP (739)

Część 4. Wymiarowanie

Wymiarowanie (743)

  • Nazwy elementów wymiaru (744)
  • Wymiary liniowe - DIMLINEAR (745)
  • Wymiar dopasowany - DIMALIGNED (748)
  • Wymiarowanie promienia - DIMRADIUS (750)
  • Wymiarowanie średnicy - DIMDIAMETER (750)
  • Wymiarowanie średnicy w drugim rzucie (752)
  • Środek okręgu i linie środkowe - DIMCENTER (753)
  • Wymiarowanie kątów - DIMANGULAR (753)
  • Wymiarowanie współrzędnych - DIMORDINATE (754)
  • Łańcuch wymiarowy od linii bazowej - DIMBASELINE (755)
  • Szeregowy łańcuch wymiarowy - DIMCONTINUE (756)
  • Szybkie wymiarowanie - QDIM (758)
  • Edycja punktów wymiarowych (760)
  • Przywrócenie automatycznego napisu wymiarowego - DIMREASSOC (761)
  • Linia odniesienia z opisem - QLEADER (762)
  • Linia odniesienia - LEADER (766)
  • Odłączanie odnośników od obiektu - QLDETACHSET (767)
  • Przyłączanie odnośnika do obiektu - QLATTACH (767)
  • Globalne przyłączanie odnośników do obiektu - QLATTACHSET (768)
  • Tolerancje kształtu (768)
  • Wymiarowanie zespolone (769)
  • Usuwanie zespolenia wymiarów - DIMDISASSOCIATE (770)
  • Zespolenie wymiarów - DIMREASSOCIATE (770)
  • Korzystaj z punktów charakterystycznych (773)
  • Umieszczanie wymiarów na osobnych warstwach (773)
  • Regeneracja wymiarów - DIMREGEN (773)
  • Wyświetlanie na wierzchu napisów i wymiarów - TEXTTOFRONT (774)

Edycja wymiarów (775)

  • Menu kontekstowe (776)
  • Edycja wymiarów za pomocą uchwytów (776)
  • Polecenie DIMEDIT (779)
  • Polecenie DIMTEDIT (780)
  • Właściwości wymiaru - PROPERTIES (781)
  • Zmiana treści napisu wymiarowego - DDEDIT (782)
  • Rozbijanie wymiarów (782)
  • Napis wymiarowy na czystym tle (782)

Style wymiarowe (787)

 • Sterowanie stylami wymiarowymi - polecenie DIMSTYLE (788)
  • Styl wymiarowy (788)
  • Okno dialogowe DIMSTYLE (789)
  • Bieżący styl wymiarowy (790)
  • Nowy styl wymiarowy (791)
  • Usunięcie stylu wymiarowego (792)
  • Zmiana nazwy stylu wymiarowego (792)
  • Modyfikacja stylu wymiarowego (792)
  • Porównanie stylów wymiarowych (792)
 • Modyfikacje stylu wymiarowego (793)
  • Niewielkie zmiany stylu wymiarowego (793)
  • Linie i strzałki - Lines and Arrows (794)
  • Napis wymiarowy - Text (795)
  • Dopasowanie - Fit (797)
  • Jednostki podstawowe - Primary Units (799)
  • Jednostki dodatkowe - Alternate Units (801)
  • Tolerancje - Tolerances (802)
 • Polecenie DIMOVERRIDE (804)
 • 3 krótkie pytania dotyczšce wymiarów (805)
 • Rodzaje strzałek wymiarowych (805)
 • Eksport i import stylów wymiarowych (806)
  • Eksport stylów wymiarowych - DIMEX (806)
  • Import stylów wymiarowych - DIMIM (807)

Wymiary w rzutniach przestrzeni papieru (809)

  • Wymiarowanie elementów modelu w przestrzeni papieru (811)

Część 5. Rysowanie w przestrzeni

Układy współrzędnych (819)

 • Sterowanie układami współrzędnych (821)
  • Polecenie UCS (821)
  • Pasek narzędzi UCS II (824)
 • Menedżer układów współrzędnych - UCSMAN (828)
  • Zakładka Named UCSs (829)
  • Zakładka Orthographic UCS (831)
  • Parametry - zakładka Settings (832)
 • Obracanie układu współrzędnych - RTUCS (833)
 • Układ współrzędnych w rzutni (834)
 • Widok z góry w rzutni (836)
 • Układ współrzędnych w widoku ortogonalnym (838)
 • Układ współrzędnych związany z widokiem (839)
 • Marker układu współrzędnych - UCSICON (840)
 • Reguła prawej dłoni (841)
 • Marker UCS - UCSICON (842)
 • Przykłady (844)
  • Przykład 2D (844)
  • Przykład 3D (845)

Oglądanie rysunku w przestrzeni (851)

 • Interaktywne wodzenie kamery - 3DORBIT (852)
  • Środek obrotu - 3DORBITCTR (855)
  • Położenie kamery - CAMERA (856)
  • Przesuwanie i powiększanie (857)
  • Perspektywa (858)
  • Zmiana odległości - 3DDISTANCE (858)
  • Obracanie kamery - 3DSWIVEL (859)
  • Wprawianie w ruch - 3DCORBIT (859)
  • Cieniowanie (860)
  • Płaszczyzny tnące - 3DCLIP (860)
  • Narzędzia ułatwiające wizualizację (862)
  • Ćwiczenie (863)
  • Degradacja obrazu (863)
 • Punkt widzenia - DDVPOINT (864)
  • Polecenie VPOINT (867)
  • Kierunki ortogonalne (868)
 • Cieniowanie w rzutni - SHADEMODE (872)
 • Widok dynamiczny - DVIEW (875)
 • Widok z góry (877)
  • Polecenie PLAN (877)
  • Polecenie EXPLAN (878)
 • Chowanie linii - HIDE (879)
 • Oglšdanie brył (880)
 • Linie niewidoczne (880)
  • Parametry linii niewidocznych - HLSETTINGS (880)

Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej (885)

 • Współrzędne w przestrzeni (886)
  • Współrzędne prostokątne (kartezjańskie) (886)
  • Współrzędne sferyczne (887)
  • Współrzędne walcowe (888)
 • Modele szkieletowe, ściankowe i bryłowe (889)
 • Filtry współrzędnych (890)
 • Elementy płaskie w przestrzeni (891)
 • Poziom i wysokość pogrubienia - THICKNESS (892)
  • Wysokość pogrubienia jako właściwość obiektu (895)
  • Kopiowanie wysokości pogrubienia (896)
 • Modele krawędziowe (896)
  • Odcinek trójwymiarowy - LINE (897)
  • Polilinia trójwymiarowa - 3DPOLY (898)
 • Modele ściankowe (898)
  • Ścianka - 3DFACE (899)
  • Widoczność krawędzi ścianki - EDGE (901)
  • Siatka - Ai_MESH (902)
  • Powierzchnia prostoliniowa - RULESURF (903)
  • Powierzchnia równoległa - TABSURF (904)
  • Powierzchnia obrotowa - REVSURF (905)
  • Powierzchnia brzegowa - EDGESURF (907)
 • Predefiniowane obiekty siatkowe (908)
 • Siatki (909)
  • Siatka - 3DMESH (909)
  • Polipowierzchnia - PFACE (910)
 • Modele bryłowe (910)

Modyfikacja obiektów 3D (911)

 • Płaszczyzna XY (911)
 • Szyk 3D - 3DARRAY (913)
 • Zmiana położenia obiektów w przestrzeni (915)
  • Kopiowanie i przesuwanie (915)
  • Zmiana wielkości (917)
  • Dopasowanie - ALIGN (918)
  • Obrót - ROTATE3D (920)
  • Odbicie lustrzane - MIRROR3D (922)
 • Modyfikacja polilinii i powierzchni 3D - PEDIT (925)
 • Spłaszczanie - FLATTEN (928)
 • Właściwości ścianek, polilinii i powierzchni (928)
 • Uchwyty (929)
 • Rozbijanie obiektów 3D - EXPLODE (930)

Modelowanie bryłowe ACIS (931)

 • Bryły proste (932)
  • Prostopadłościan - BOX (932)
  • Kula - SPHERE (934)
  • Klin - WEDGE (935)
  • Stożek - CONE (936)
  • Walec - CYLINDER (937)
  • Torus - TORUS (939)
 • Bryły złożone (940)
  • Suma brył - UNION (940)
  • Różnica brył - SUBTRACT (941)
  • Część wspólna brył - INTERSECT (942)
  • Część wspólna brył - INTERFERE (944)
  • Pogrubianie - EXTRUDE (945)
  • Pogrubianie wzdłuż kierownicy - EXTRUDE (947)
  • Pogrubianie i część wspólna (950)
  • Pogrubianie i część wspólna 3 przekrojów (953)
  • Obracanie - REVOLVE (954)
 • Przyczepianie UCS do ścianki bryły (955)
 • Wyświetlanie brył (957)
  • Gęstość linii - zmienna Isolines (957)
  • Gęstość siatki - zmienna Facetres (958)
  • Wyświetlanie konturów - zmienna Dispsilh (958)
  • Siatkowa reprezentacja walców i stożków - zmienna Facetratio (959)
 • Parametry fizyczne brył - MASSPROP (960)
 • Przekształcanie brył AME - AMECONVERT (960)
 • Rzuty i przekroje brył (960)
  • Tworzenie rzutni - SOLVIEW (961)
  • Rysowanie rzutów i przekrojów - SOLDRAW (968)
  • Rysowanie zarysów - SOLPROF (968)
 • Eksport i import w formacie ACIS (970)
  • Wczytywanie brył w formacie ACIS - ACISIN (971)
  • Zapis brył w formacie ACIS - ACISOUT (971)

Modyfikacja brył (973)

 • Ścinanie krawędzi - CHAMFER (974)
 • Zaokrąglanie krawędzi - FILLET (975)
 • Przekrój - SECTION (977)
 • Przecięcie - SLICE (979)
 • Modyfikacja brył - SOLIDEDIT (981)
  • Modyfikacja brył - Body (982)
  • Modyfikacja ścianek - Face (985)
  • Modyfikacja krawędzi - Edge (991)
 • Inne operacje edycyjne (991)

Część 6. Dla zaawansowanych

Zestawy arkuszy (995)

 • Menedżer zestawów arkuszy - SHEETSET (996)
  • Tworzenie zestawu arkuszy - NEWSHEETSET (997)
  • Struktura zestawu arkuszy (1002)
  • Otwieranie rysunków (1008)
  • Właściwości zestawu i arkuszy (1008)
  • Selekcje arkuszy (1016)
 • Widoki (1017)
  • Zasoby zestawu arkuszy (1018)
  • Wstawianie widoku (1018)
 • Bloki opisujące widok (label block) oraz odnośniki do innych widoków (callout block) (1027)
 • Tabelki zawierające spisy arkuszy (1028)
 • Publikowanie i drukowanie zestawów arkuszy (1033)
  • Publikowanie - PUBLISH (1034)
  • Opcje publikowania (1036)
 • Archiwizowanie zestawów arkuszy (1038)
 • Tworzenie elektronicznej przesyłki - ETRANSMIT (1041)

Rzutnie w przestrzeni modelu (1043)

 • Konfiguracja rzutni - VPORTS (1044)
  • Tworzenie konfiguracji rzutni (1046)
  • Wybór zapisanej wcześniej konfiguracji rzutni (1048)
 • Układ współrzędnych w rzutni (1051)
  • Układ współrzędnych w widoku ortogonalnym (1052)

Odnośniki (1053)

 • Zarządzanie odnośnikami - XREF (1054)
  • Status odnośników (1056)
  • Hierarchia odnośników (1056)
  • Dołączanie odnośników - Attach (1057)
  • Zmiana sposobu dołączenia odnośnika (1059)
  • Przyłączanie odnośników na stałe (ustalanie) - opcja Bind... (1060)
  • Dołączanie odnośników - XATTACH (1062)
  • Wczytywanie odnośników - XOPEN (1062)
 • Informowanie o zmianie (1063)
 • Przyłączanie wybranych elementów odnośnika - XBIND (1063)
 • Przycinanie odnośników (1064)
  • Przycinanie - XCLIP (1064)
  • Przycinanie - CLIPIT (1069)
 • Edycja odnośników (1072)
  • Edycja odnośnika - REFEDIT (1072)
  • Dodawanie i usuwanie elementów z odnośnika - REFSET (1075)
  • Zakończenie edycji odnośnika - REFCLOSE (1076)
 • Modyfikacja właściwości odnośnika (1077)
 • Wczytywanie odnośników na żądanie (1078)
  • Sterowanie wczytywaniem na żądanie (1078)
  • Indeksy (1079)
 • Projekty (1080)
  • Tworzenie projektu (1081)
  • Korzystanie z projektu (1082)
 • Archiwizacja i przesyłanie rysunków zawierających odnośniki (1082)
  • Menedżer ścieżek dostępu plików skojarzonych z rysunkiem (1083)

Pola tekstowe (1087)

  • Tworzenie pól - FIELD (1088)
  • Wstawianie pól do akapitu tekstowego - MTEXT (1092)
  • Wstawianie pól do atrybutu (1095)
  • Formatowanie pól (1095)
  • Wyświetlanie cechy obiektu w polu tekstowym (1096)
  • Wstawianie pola do tabelki (1097)
  • Hiperpołączenia w polach tekstowych (1099)
  • Aktualizacja pól - UPDATEFIELD (1100)
  • Usuwanie pól - ERASE (1102)

Mapy bitowe (1103)

  • Zarządzanie mapami bitowymi - IMAGE (1104)
  • Dołączanie map bitowych - przycisk Attach (1105)
  • Dołączanie map bitowych - IMAGEATTACH (1107)
  • Przycinanie map bitowych - IMAGECLIP (1107)
  • Przycinanie map bitowych - CLIPIT (1108)
  • Jasność, kontrast i płowienie - IMAGEADJUST (1109)
  • Jakość wyświetlania - IMAGEQUALITY (1110)
  • Przezroczystość - TRANSPARENCY (1111)
  • Widoczność obramowania map bitowych - IMAGEFRAME (1111)
  • Polecenie TFRAMES (1112)
  • Właściwości map bitowych (1112)
  • Edycja map bitowych w innym programie - IMAGEEDIT (1112)

Standardy CAD (1113)

  • Tworzenie standardów (1114)
  • Konfiguracja standardów - STANDARDS (1114)
  • Automatyczna kontrola standardów (1116)
  • Sprawdzanie standardów - CHECKSTANDARDS (1117)
  • Translator warstw - LAYTRANS (1121)
  • Ustawienia translatora warstw (1123)
  • Usuwanie nieużywanych warstw (1128)
  • Sprawdzanie zgodności ze standardami większej ilości plików rysunkowych (1128)

Grupowanie obiektów (1133)

  • Grupowanie - GROUP (1134)
  • Tworzenie grupy (1137)
  • Wybieranie grupy (1137)
  • Zamiana bloku na grupę (1142)
  • Zamiana grupy na blok (1142)
  • Zbiory wskazań (1142)

Czę�ciowe wczytywanie rysunku (1145)

  • Częściowe otwarcie rysunku - OPEN (1145)
  • Wczytanie dodatkowej geometrii - PARTIALOAD (1149)

Import i eksport (1151)

 • IMPORT (1151)
  • Wczytywanie plików w formacie 3D Studio - 3DSIN (1152)
  • Wczytywanie plików w formacie DXF - DXFIN (1152)
  • Jakość rysunków PostScriptowych - PSQUALITY (1152)
  • Wczytywanie plików w formacie ACIS - ACISIN (1153)
  • Wczytywanie plików w formacie WMF - WMFIN (1153)
 • EXPORT (1153)
  • Format JPG - JPGOUT (1154)
  • Format PNG - PNGOUT (1154)
  • Format TIFF - TIFOUT (1154)
  • Format WMF - WMFOUT (1154)
  • Format ACIS (SAT) - ACISOUT (1155)
  • Format STL - STLOUT (1155)
  • Postscript - PSOUT (1155)
  • Format DXX (1155)
  • Format BMP - BMPOUT (1155)
  • Format DXF - DXFOUT (1156)
  • Format 3D Studio - 3DSOUT (1156)
  • Zapis bloku na dysku (1156)
 • Zapis rysunków w formacie AutoCAD-a 13, 14 i 2000 (1157)
 • Wczytywanie plików w formacie DXB - DXBIN (1157)
 • Wczytywanie plików w formacie HPGL - PLT2DWG (1158)

Symbole i typy linii (1159)

 • Tworzenie symboli - MKSHAPE (1160)
 • Wstawianie symboli - SHAPE (1161)
 • Wczytywanie symboli z pliku SHX - LOAD (1162)
 • Przekształcenie symbolu w blok - SHP2BLK (1163)
 • Tworzenie typów linii użytkownika - MKLTYPE (1164)
 • Tradycyjne tworzenie typów linii (1166)

Część 7. Ciekawe możliwości

Express Tools (1171)

 • Instalacja narzędzi Express Tools (1172)
 • Narzędzia (1173)
  • Narzędzia ogólnego przeznaczenia (1173)
  • Narzędzia służące do edycji bloków (1174)
  • Narzędzia służące do zarzšdzania warstwami (1175)
  • Narzędzia tekstowe (1176)
  • Narzędzia wspomagające pracę z rozmieszczeniami wydruku (1177)
  • Narzędzia wspomagające wymiarowanie (1177)
  • Narzędzia wyboru (1177)
  • Narzędzia służące do modyfikacji obiektów (1178)
  • Narzędzia do rysowania obiektów (1178)
  • Narzędzia służące do obsługi plików (1178)
  • Narzędzia służące do obsługi hiperłączy (1179)

Internet (1181)

  • Otwarcie rysunku w Internecie - OPEN (1182)
  • Wstawianie bloku z Internetu - INSERT (1184)
  • Zapis rysunku w Internecie SAVE (1185)
  • Uruchamianie przeglądarki - BROWSER (1186)
  • Tworzenie rysunków DWF (1186)
  • Parametry pliku DWF (1186)
  • Oglądanie rysunków DWF w Internecie (1187)
  • Publikacja rysunków w sieci - PUBLISHTOWEB (1187)
  • Tworzenie przesyłki służącej do elektronicznej transmisji rysunków - ETRANSMIT (1192)
  • Centrum komunikacyjne (1194)

Bezpieczeństwo rysunku (1197)

  • Zabezpieczenie rysunku hasłem - SECURITYOPTIONS (1198)
  • Podpis elektroniczny - SECURITYOPTIONS (1199)
  • Weryfikacja podpisu elektronicznego - SIGVALIDATE (1200)

Inne przydatne polecenia (1201)

  • Autoregeneracja - REGENAUTO (1202)
  • Dokładność wyświetlania okręgów i łuków - VIEWRES (1202)
  • Zmiana nazwy obiektów RENAME (1203)
  • Polecenie - RENAME (1204)
  • Usuwanie obiektów nieużywanych - PURGE (1205)
  • Przeglądanie rysunków DWF - MARKUP (1206)
  • Zapisanie i otwarcie rysunku - REVERT (1206)
  • Właściwości rysunku - DWGPROPS (1206)
  • Automatyczna modyfikacja właściwości rysunku - PROPULATE (1208)
  • Wczytywanie aplikacji - APPLOAD (1210)
  • Wczytywanie menu - MENULOAD (1212)
  • Usuwanie menu - MENUUNLOAD (1213)
  • Zachowywanie poprzedniej wersji pliku (1213)
  • Znaki uniwersalne (1214)
  • Dostosowanie prawego przycisku myszki (1214)
  • Kto otworzył rysunek - WHOHAS (1215)
  • Powtarzanie - MULTIPLE (1216)
  • Przesuwanie dynamiczne - DRAGMODE (1216)
  • Wielkość celownika - 'APERTURE (1216)
  • Zaznaczanie punktów - 'BLIPMODE (1216)
  • Wyłączanie i włączanie poleceń - UNDEFINE, REDEFINE (1217)
  • Reinicjacja - REINIT (1217)
  • Info - 'ABOUT (1218)
  • Kompilacja czcionek i symboli - COMPILE (1218)
  • Status drzewa indeksu obszaru - TREESTAT (1218)
  • Wypełnienia PostScriptowe - PSFILL (1218)
  • Rozpoczęcie zapisu przebiegu sesji do pliku - LOGFILEON (1219)
  • Zakończenie zapisu sesji do pliku - LOGFILEOFF (1219)
  • Zarządzanie aplikacjami ARX - ARX (1219)
  • Konwersja - CONVERT (1219)
  • Edycja obiektu za pomocą dwukrotnego kliknięcia - DBLCLKEDIT (1220)
  • Wstawianie pliku opisu - RMLIN (1221)
  • Dostosowywanie interfejsu - CUSTOMIZE (1221)
  • Zmiana ścieżek dostępu - REDIR (1222)
  • Typy obiektów REDIR - REDIRMODE (1223)
  • Konfiguracja i-drop - SETIDROPHANDLER (1223)
  • Lista obiektów tworzących blok - BLOCK? (1223)
  • Dołączanie danych dodatkowych - XDATA (1224)
  • Wyświetlanie danych dodatkowych - XLIST (1224)
  • Konfiguracja wyświetlania 3D - 3DCONFIG (1224)
  • Wypożyczanie licencji sieciowej (1225)
  • Czyszczenie rejestru rysunku (1225)

Paski narzędzi (1227)

  • Wyświetlanie pasków narzędzi na ekranie (1227)
  • Konfiguracja pasków narzędzi - TOOLBAR (1228)
  • Przenoszenie przycisku między paskami (1229)
  • Usuwanie przycisku z paska (1230)
  • Umieszczanie nowego przycisku w pasku (1230)
  • Umieszczanie całkiem nowego przycisku w pasku (1231)
  • Zmiana wyglądu ikony przycisku (1232)
  • Tworzenie nowego paska narzędzi (1233)
  • Usuwanie paska narzędzi (1233)

Opcje (1235)

  • Ustawienia - OPTIONS (1235)
  • Katalogi - zakładka Files (1236)
  • Wyświetlanie - zakładka Display (1237)
  • Otwieranie i zapisywanie plików - zakładka Open and Save (1238)
  • Wydruk - zakładka Plot and Publish (1239)
  • Parametry ogólne - zakładka System (1241)
  • Ustawienia użytkownika - zakładka User Preferences (1242)
  • Parametry rysowania - zakładka Drafting (1242)
  • Wybieranie - zakładka Selection (1243)
  • Profile użytkownika - zakładka Profiles (1244)

Część 8. Dodatki

Instalacja AutoCAD-a (1247)

  • Klucz software'owy (1247)
  • Instalacja AutoCAD-a (1247)
  • Ponowna instalacja (1255)
  • Uruchamianie AutoCAD-a (1257)
  • Zmiana koloru tła ekranu (1258)
  • Deinstalacja AutoCAD-a (1259)

Skróty (1261)

  • Skróty poleceń (1261)
  • Skróty klawiaturowe (1264)

Część 9. Skorowidz

Skorowidz (III)

Część 10. CD-ROM

Atrybuty (1265)

 • Tworzenie atrybutów - ATTDEF (1266)
  • Tworzenie i wstawianie bloków z atrybutami (1268)
 • Sporządzanie listy atrybutów (1272)
  • Kreator listy atrybutów - EATTEXT (1272)
  • Polecenie ATTEXT (1281)
 • Tryb wyświetlania i wydruku atrybutów - ATTDISP (1283)
 • Edycja atrybutów (1284)
  • Zmiana wartości atrybutów - PROPERTIES (1284)
  • Menedżer atrybutów - BATTMAN (1286)
  • Edycja definicji atrybutu - DDEDIT (1290)
  • Edytor atrybutów - EATTEDIT (1291)
  • Edycja wartości atrybutów - ATTEDIT (1293)
  • Polecenie -ATTEDIT (1293)
  • Globalna edycja atrybutów - GATTE (1296)
 • Uaktualnienie atrybutów - ATTSYNC (1297)
 • Redefinicja atrybutów - ATTREDEF (1298)
 • Eksport i import atrybutów (1299)
  • Eksport atrybutów - ATTOUT (1300)
  • Import atrybutów - ATTIN (1300)
 • Właściwości definicji atrybutów (1301)
 • Rozbijanie bloków zawierających atrybuty (1302)
  • Rozbijanie bloków - EXPLODE (1302)
  • Rozbijanie bloków z przekształceniem atrybutów na napisy - BURST (1302)
 • Polecenia przeznaczone do obsługi atrybutów, które występowały w poprzednich wersjach AutoCAD-a (1303)
  • Polecenie -ATTDEF (1303)
  • Polecenie -ATTEXT (1304)

AutoLISP (1305)

  • Edytor Visual LISP-u - VLISP (1306)
  • Lista poleceń, funkcji i zmiennych AutoLISP-u dostępnych z linii poleceń - LSP (1306)
  • Przeglądanie funkcji AutoLISP-u zdefiniowanych we wskazanym pliku - LSPSURF (1307)
  • Praktyczny kurs AutoLISP-u (1308)

Kalkulator geometryczny (1309)

  • Operatory i funkcje (1309)
  • Zmienne (1313)

Bazy danych (1315)

 • Konfiguracja źródła danych (1316)
  • Specyfikacja źródła danych (1316)
  • Konfiguracja źródła danych z poziomu AutoCAD-a (1318)
 • Menedżer baz danych - DBCONNECT (1320)
  • Przyłączanie źródła danych (1321)
  • Oglądanie i edycja tabeli (1322)
  • Zapis zmian w tabeli (1325)
  • Zamknięcie menedżera baz danych - DBCCLOSE (1326)
 • Połączenia (1326)
  • Szablony połączeń (1326)
  • Tworzenie połączeń (1328)
  • Oglądanie połączeń (1329)
  • Edycja połączeń (1331)
  • Usuwanie połączeń (1332)
  • Synchronizacja połączeń (1332)
  • Eksport połączeń (1333)
  • Opcje widoku tabeli (1333)
 • Etykiety (1334)
  • Szablony etykiet (1334)
  • Tworzenie etykiet przyczepionych do obiektów (1336)
  • Tworzenie etykiet wolno stojšcych (1337)
  • Odświeżanie etykiet (1338)
  • Wyświetlanie i chowanie etykiet (1339)
  • Usuwanie etykiet (1339)
 • Przykłady (1340)
  • Przykład zastosowania Accessa (1340)
 • Zapytania (1351)
  • Edytor zapytań (1351)
  • Szybkie zapytanie (1352)
  • Zapytanie o zakres (1358)
  • Zapytanie zaawansowane (1360)
  • Zapytanie SQL (1362)
 • Tworzenie zbiorów wskazań (1363)

Wybrane funkcje języka DIESEL (1369)

  • Odczyt zmiennych systemowych (1369)
  • Odczyt daty i czasu (1370)
  • Odczyt właściwości rysunku (1370)
  • Odczyt właściwości użytkownika (1371)
  • Odczyt nazw odnośników (1371)
  • Odczyt nazw map bitowych (1372)

Stół graficzny (digitizer) (1373)

 • Obsługa stołu graficznego - TABLET (1374)
  • Konfiguracja stołu graficznego (1374)
  • Kalibracja stołu graficznego (1375)
  • Wynik dopasowania (Outcome of fit:) (1376)
  • Błąd RMS (RMS Error) (1377)
  • Odchylenia (1377)
  • Wybór rodzaju transformacji (1377)
  • Przenoszenie dużych rysunków (1378)

Hiperpołączenia (1379)

  • Wstawianie i edycja hiperpołączeń - HYPERLINK (1379)
  • Dołączenie hiperpołączenia - ATTACHURL (1382)
  • Otwarcie hiperpołączenia (1383)
  • Otwarcie hiperpołączenia - GOTOURL (1384)
  • Usuwanie hiperpołączenia (1384)
  • Usuwanie hiperpołączenia - DETACHURL (1384)
  • Kursor hiperpołączeń - HYPERLINKOPTIONS (1384)
  • Hiperpołączenia względne i bezwzględne (1385)
  • Poszukiwanie i modyfikacja hiperpołączeń - SHOWURLS (1385)
  • Modyfikacja hiperpołączeń - CHURLS (1386)
  • Wyszukiwanie i zastępowanie hiperpołączeń - REPURLS (1386)

OLE (1389)

 • Co to jest OLE? (1390)
 • Czym różni się łączenie od osadzania? (1391)
 • Umieszczanie obiektów OLE w rysunkach AutoCAD-a (1391)
  • Osadzanie - INSERTOBJ (1391)
  • Łączenie - INSERTOBJ (1393)
  • Łączenie zawartości schowka - PASTESPEC (1393)
  • Wklejanie (osadzanie) zawartości schowka - PASTECLIP (1394)
  • Zarządzanie połączeniami OLE - OLELINKS (1394)
  • Wklejanie zawartości schowka z przekształceniem w obiekty AutoCAD-a (1395)
 • Umieszczanie rysunków AutoCAD-a w innych aplikacjach (1395)
  • Osadzanie - COPYCLIP (1396)
  • Wycięcie i osadzenie - CUTCLIP (1396)
  • Łączenie - COPYLINK (1396)
 • Umieszczanie zawartości okna tekstowego w schowku - COPYHIST (1397)
 • Widoczność obiektów OLE (1397)
 • Domyślna jakość wyświetlania obiektów OLE (1397)
 • Skalowanie obiektów OLE - OLESCALE (1398)
 • Edycja obiektów OLE (1398)
 • Osadzanie za pomocą metody "przenieś-i-upuść" (1400)

Rendering (1401)

 • Obiekty 3D (1402)
 • Materiały - RMAT (1402)
  • Parametry materiału (1404)
 • Biblioteka materiałów - MATLIB (1406)
 • Światła - LIGHT (1407)
  • Światło punktowe - "żarówka" (1409)
  • Światło równoległe - "słońce" (1410)
  • Światło stożkowe - "reflektor" (1412)
 • Sceny - SCENE (1413)
 • Rendering - RENDER (1415)
 • Tło - BACKGROUND (1416)
 • Mgła - FOG (1417)
 • Krajobrazy (1418)
  • Wstawianie elementu krajobrazu - LSNEW (1419)
  • Edycja elementu krajobrazu - LSEDIT (1420)
  • Biblioteka krajobrazów - LSLISB (1420)
 • Parametry renderingu - RPREF (1421)
 • Zapis i odczyt ekranu renderingu (1421)
  • Zapis ekranu do pliku - SAVEIMG (1421)
  • Wczytanie mapy bitowej z pliku - REPLAY (1422)
 • Informacje na temat renderingu - STATS (1422)
 • Komunikacja z programem 3D Studio (1423)
  • Wczytywanie rysunków z 3DStudio - 3DSIN (1423)
  • Zapis rysunku w formacie 3DStudio - 3DSOUT (1425)
 • Mapowanie - SETUV (1426)
 • Rodzaj materiału - SHOWMAT (1427)

Skrypty (1429)

  • Tworzenie skryptów (1429)
  • Uruchomienie skryptu - SCRIPT (1429)
  • Wykonanie skryptu od początku - RSCRIPT (1430)
  • Kontynuacja wykonania skryptu - RESUME (1430)
  • Pauza w wykonaniu skryptu - DELAY (1430)

Slajdy (1431)

  • Tworzenie slajdu - MSLIDE (1431)
  • Wyświetlanie slajdu - VSLIDE (1431)
  • Biblioteka slajdów (1432)

Visual Basic (1433)

  • Korzystanie z gotowych programów VBA (1433)
  • Edytor VBA - VBAIDE (1435)
  • Pierwszy program (1436)
  • Kilka ciekawych przykładów (1440)
  • Program KOS.DVB (1442)
 • Automatyczne wstawianie bloków (przykład) (1449)

Zmienne systemowe (1453)

  • Modyfikacja zmiennych systemowych w oknie dialogowym - SYSVDLG (1454)
  • Lista zmiennych systemowych (1455)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zanim zamówisz książkę, kliknij tutaj.statystyki www stat.pl

Korzystamy z cookies, więcej informacji »

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team