Search
Enter Keywords:
poniedziałek, 26 wrzesień 2022
Strona główna
Z ostatniej chwili

 "(...) Książka stanowi leksykon, po który sięgamy, by znaleźć instrukcję korzystania z konkretnego narzędzia. Polecenia zostały starannie omówione i zilustrowane, co ułatwia ich natychmiastowe zastosowanie. (...)"

Chip, 11/08 o książce  AutoCAD 2008 i 2008 PL

AutoCAD 2008 i 2008 PL. Spis treści Drukuj E-mail

AutoCAD 2008 i 2008 PL. Spis treści

Image

Spis treści w przygotowaniu.

Poniżej znajduje się spis treści poprzedniego wydania.  

Wstęp (17)

Wprowadzenie (21)

 • Uruchamianie AutoCAD-a (21)
 • Ekran AutoCAD-a (21)
  • Obszar rysunku (21)
  • Linia statusowa (22)
  • Paski narzędzi (24)
  • Palety (24)
  • Obszar dialogowy i linia poleceń (25)
  • Menu górne (25)
  • Menu kontekstowe (25)
  • Menu kursora (26)
  • Okna dialogowe (26)
  • Kursor (26)
  • Ikona układu współrzędnych LUW (27)
  • Okno tekstowe (27)
 • Jak komunikować się z programem (27)
  • Polecenia (27)
  • Wskazywanie punktów (28)
  • Wskazywanie obiektów (28)
 • Przestrzeń AutoCAD-a (28)
  • Globalny Układ Współrzędnych - GUW (WCS) (29)
  • Lokalny Układ Współrzędnych - LUW (UCS) (29)
  • Współrzędne (29)
  • Współrzędne prostokątne (kartezjańskie) (30)
  • Współrzędne biegunowe (31)
  • Współrzędne bezwzględne i względne (32)
  • Domyślna orientacja osi i kierunki mierzenia kątów (32)
  • Jednostki, skala i rozmiar papieru (33)
 • Nowy rysunek - NOWY (NEW) (33)
 • Otwarcie rysunku - OTWÓRZ (OPEN) (33)
  • Wybór widoku (34)
 • Zapis rysunku na dysku (34)
  • Polecenie SZAPISZ (QSAVE) (34)
  • Polecenie SAVEALL (34)
  • Zapis rysunku pod nową nazwą - ZAPISZ (SAVE) i NZAPISZ (SAVEAS) (35)
 • Kopia bezpieczeństwa (35)
  • Zmiana folderu kopii bezpieczeństwa - MOVEBAK (36)
 • Pomoc - POMOC (HELP) (36)
 • Zamknięcie rysunku (37)
  • Polecenie ZAMKNIJ (CLOSE) (37)
  • Zamknięcie wszystkich rysunków - CLOSEALL (37)
 • Praca w środowisku wielodokumentowym (38)
 • Paleta asystenta - ASYSTENT (ASSIST) (39)
 • Koniec pracy (40)
  • Polecenie REZYGNUJ (END) (40)
  • Polecenie QQUIT (40)
 • Klawisz ESC (40)
 • Rysunki na pasku zadań - TASKBAR (40)

Nowy rysunek (43)

 • Rozpoczęcie edycji nowego rysunku - NOWY (NEW) (43)
 • Jednostki - JEDN (UNITS) (44)
 • Granice rysunku - GRANICE (LIMITS) (46)
 • Okno tworzenia rysunku (46)
  • Kreator rysunku (47)
  • Kreator prosty (Ustawienia szybkie (Quick Setup)) (47)
  • Kreator rozbudowany (Ustawienia zaawansowane) (48)

Podstawowe obiekty AutoCAD-a (53)

  • Odcinek linii prostej - LINIA (LINE) (53)
  • Punkt - PUNKT (POINT) (57)
  • Okrąg - OKRĄG (CIRCLE) (58)
  • Łuk - ŁUK (ARC) (61)
  • Polilinia - PLINIA (PLINE) (63)
  • Automatyczne tworzenie polilinii - OBWIEDNIA (BOUNDARY) (65)
  • Elipsa - ELIPSA (ELLIPSE) (67)
  • Prostokąt - PROSTOK (RECTANG) (68)
  • Wielobok - WIELOBOK (POLYGON) (71)
  • Szkic - SZKICUJ (SKETCH) (72)

Właściwości obiektów (75)

 • Wybór właściwości domyślnych (75)
 • Kolor (76)
 • Typy linii (77)
  • Okno dialogowe RODZLIN (LINETYPE) (78)
 • Grubość kreski (80)
  • Bieżąca i domyślna grubość kreski - SZERLIN (LWEIGHT) (80)
 • Współczynnik skali linii (82)
  • Globalny współczynnik skali linii - RLSKALA (LTSCALE) (82)
  • Indywidualny współczynnik skali linii (83)
 • Modyfikacje właściwości obiektów (83)
  • Modyfikacja właściwości za pomocą list (84)
  • Menedżer właściwości - CECHY (PROPERTIES) (85)
  • Zamknięcie menedżera właściwości - CECHYZAMKNIJ (PROPERTIESCLOSE) (87)
 • Malarz formatów - UZGCECHY (MATCHPROP) (90)

Oglądanie rysunku (93)

 • Szybkie powiększanie i przesuwanie (93)
  • Szybkie powiększanie - SZOOM (RTZOOM) (94)
  • Szybkie przesuwanie - NFRAGM (PAN) (94)
  • Powiększanie i przesuwanie za pomocą myszy z kółkiem (98)
  • Powiększanie okna prostokątnego (98)
  • Przywoływanie poprzedniego powiększenia (98)
  • Powiększanie do zakresu (99)
  • Zakończenie szybkiego powiększania i przesuwania (99)
 • Inne możliwości polecenia ZOOM (99)
  • Powiększenie do zakresu obiektów - ZOOM Obiekt (ZOOM Object) (102)
 • Podgląd dynamiczny - PODGLĄD (DSVIEWER) (103)
 • Odświeżanie ekranu i regeneracja rysunku (105)
  • Odświeżanie wszystkich rzutni - PRZERYSW (REDRAWALL) (105)
  • Odświeżanie bieżącej rzutni - PRZERYS (REDRAW) (105)
  • Regeneracja rysunku - REGEN (106)
  • Regeneracja i odświeżenie rzutni - REGENW (REGENALL) (106)
 • Wyświetlanie grubości linii (106)
 • Wyświetlanie pełnoekranowe (107)
 • Wypełnianie obiektów - WYPEŁNIJ (FILL) (108)
 • Okno tekstowe - TEKRAN (TEXTSCR) (108)
 • Widoki (109)
  • Menedżer widoków - WIDOK (VIEW) (109)
  • Tworzenie nowego widoku (110)
  • Zmiana granic obszaru widoku (113)
  • Zapis stanu warstw z widokiem (113)

Modyfikacje rysunku (115)

 • Jak wybierać obiekty? (115)
  • Rozpoczynamy od wybrania polecenia (115)
  • Rozpoczynamy od wybrania obiektów (116)
  • Podstawowe metody wyboru obiektów (116)
  • Pasek narzędzi Zmiana (Modify) (117)
  • Usuwanie obiektów - WYMAŻ (ERASE) (117)
  • Kopiowanie - KOPIUJ (COPY) (118)
  • Szyk - SZYK (ARRAY) (120)
  • Kopiowanie równoległe - ODSUŃ (OFFSET) (125)
  • Odbicie lustrzane - LUSTRO (MIRROR) (127)
  • Przesuwanie - PRZESUŃ (MOVE) (128)
  • Obracanie - OBRÓT (ROTATE) (129)
  • Dopasowanie - DOPASUJ (ALIGN) (131)
  • Rozdzielanie - PRZERWIJ (BREAK) (132)
  • Przedłużanie - WYDŁUŻ (EXTEND) (133)
  • Ucinanie - UTNIJ (TRIM) (136)
  • Zintegrowane ucinanie i przedłużanie (138)
  • Automatyczne ucinanie - EXTRIM (139)
  • Rozciąganie - ROZCIĄGNIJ (STRETCH) (140)
  • Ścinanie narożników - FAZUJ (CHAMFER) (141)
  • Zaokrąglanie - ZAOKRĄGL (FILLET) (142)
  • Zmiana wielkości obiektów - SKALA (SCALE) (144)
  • Modyfikacja polilinii - EDPLIN (PEDIT) (145)
  • Rozbijanie obiektów (148)
  • Polecenie ROZBIJ (EXPLODE) (149)
  • Polecenie XPLODE (149)
  • Łączenie obiektów - POŁĄCZ (JOIN) (150)

Napisy (151)

 • Napisy proste (152)
  • Rysowanie napisu - DTEKST (DTEXT) (152)
 • Akapit tekstowy (155)
  • Tworzenie akapitu - WTEKST (MTEXT) (155)
  • Edytor napisów (155)
  • Wcięcia i tabulatory (156)
  • Wyrównywanie poziome (158)
  • Tło akapitu (158)
  • Wypunktowania i listy (160)
  • Znaki specjalne (160)
  • Import pliku tekstowego (161)
  • Wyszukiwanie i zastępowanie (161)
  • Kombinacje klawiszy edytora (162)
 • Wyświetlanie na wierzchu napisów - TEKSTNAWIERZCH (TEXTTOFRONT) (164)
 • Styl napisu - STYL (STYLE) (164)
  • Domyślny styl napisu (167)
 • Modyfikacja napisów (167)
  • Modyfikacja treści napisu - ODTEKST (DDEDIT) (167)
  • Właściwości napisu - CECHY (PROPERTIES) (168)
  • Dopasowanie szerokości napisu - TEXTFIT (168)
 • Wypełnianie napisów (169)
 • Markowanie napisów - MTEKST (QTEXT) (170)
 • Zmiana wielkości i sposobu wyrównywania (170)
  • Zmiana wielkości napisów - SKALUJTEKST (SCALETEXT) (171)
  • Tworzenie zasłony - TEXTMASK (172)
  • Usuwanie zasłony - TEXTUNMASK (173)

Tabelki (175)

  • Tworzenie tabel - TABELA (TABLE) (175)
  • Modyfikacja tekstu w tabelce - EDYCJATABELI (TABLEDIT) (177)
  • Modyfikacja tabelki za pomocą uchwytów (177)
  • Wstawianie kolumn i wierszy (178)
  • Usuwanie kolumn i wierszy (178)
  • Obramowanie komórek (178)
  • Wyrównywanie tekstu w komórkach (179)
  • Styl tabelki - STYLTABELI (STYLETABLE) (180)
  • Tworzenie nowego stylu (181)
  • Modyfikacja stylu (183)
  • Usunięcie stylu (183)
  • Wybór stylu bieżącego (183)
  • Wstawianie bloku do komórki (183)
  • Wstawianie formuły do komórki (184)

Rysowanie precyzyjne (187)

 • Skok i węzły - USTAWIENIARYS (DSETTINGS) (188)
  • Skok - SKOK (SNAP) (188)
  • Siatka węzłów - SIATKA (GRID) (191)
 • Tryb ortogonalny - ORTO (ORTHO) (192)
 • Współrzędne punktów wpisywane z klawiatury (192)
 • Punkty charakterystyczne obiektów (194)
  • Wskazywanie punktów charakterystycznych (196)
  • Automatyczna lokalizacja punktów charakterystycznych - OBIEKT (OSNAP) (198)
  • Środek odcinka między wskazanymi punktami - MTP (199)
 • Przykłady (200)
 • Śledzenie (tymczasowe linie konstrukcyjne) (202)
  • Śledzenie kołowe BIEGUN (POLAR) (203)
  • Śledzenie punktów charakterystycznych ŚLEDZENIE (OTRACK) (205)
  • Punkt względny - OD (FROM) (211)

Anulowanie poleceń (213)

  • Polecenia COFAJ (UNDO), ODTWÓRZ (REDO) i WODTWÓRZ (MREDO) (213)
  • Odwołanie ostatniego polecenia - C (U) (214)
  • Anulowanie odwołania polecenia - ODTWÓRZ (REDO) (214)
  • Odzyskanie ostatnio skasowanego obiektu - ODDAJ (OOPS) (215)

Uchwyty (217)

  • Opcje wspólne (218)
  • Rozciąganie (218)
  • Przesuwanie (219)
  • Obracanie (219)
  • Zmiana wielkości (219)
  • Odbicie lustrzane (219)

Warstwy (221)

 • Sterowanie warstwami - WARSTWA (LAYER) (224)
  • Tworzenie nowej warstwy (225)
  • Zaznaczanie (wybór) warstw (226)
  • Wybór warstwy bieżącej (227)
  • Usuwanie warstw (227)
  • Zmiana nazwy warstwy (227)
  • Właściwości warstw (227)
  • Status warstw (228)
  • Sortowanie warstw (229)
  • Uwagi (230)
  • Właściwości JakWarstwa (ByLayer) i JakBlok (ByBlock) i definicja bloków (230)
 • Wyświetlanie warstw według nazwy (231)
 • Łatwe sterowanie warstwami (232)
 • Wybór warstwy obiektu (232)
 • Przywoływanie poprzedniego stanu warstw - PWARSTWA (LAYERP) (232)
 • Warstwa 0 (233)
 • Stan i właściwości warstw (233)
 • Usuwanie warstw - USUŃ (PURGE) (234)
 • Narzędzia pakietu Express Tools (236)
  • Kopiowanie obiektów na wybraną warstwę - COPYTOLAYER (236)
  • Oglądanie obiektów położonych na wybranych warstwach - LAYWALK (237)
  • Zmiana warstwy - LAYMCH (239)
  • Przeniesienie obiektów na bieżącą warstwę - LAYCUR (239)
  • Wyłączenie wszystkich warstw z wyjątkiem wskazanej - LAYISO (240)
  • Włączenie warstw wyłączonych poleceniem LAYISO - LAYUNISO (240)
  • Wyłączanie warstw - LAYOFF (240)
  • Kasowanie warstwy i obiektów - LAYDEL (241)

Bloki (243)

 • Definiowanie bloku - BLOK (BLOCK) (246)
 • Wstawianie bloków - WSTAW (INSERT) (248)
  • Wczytywanie bloku z dysku (249)
  • Wstawianie bloków za pomocą Eksploratora Windows (249)
  • Wstawianie bloków za pomocą palety narzędzi (249)
  • Zmiana właściwości bloku w palecie (250)
  • Umieszczanie bloków na palecie za pomocą centrum danych projektowych (251)
 • Zastępowanie bloków - BLOCKREPLACE (252)
 • Wielokrotne wstawianie bloku - WWSTAW (253)
 • Rozbijanie bloku - ROZBIJ (EXPLODE) (254)
 • Właściwości bloków (254)
 • Edycja bloków (256)
  • Redefinicja bloku (256)
  • Edycja bloku - ODNEDYCJA (REFEDIT) (256)
  • Dodawanie i usuwanie elementów z bloku - ODNUSTAW (REFSET) (258)
  • Zakończenie edycji bloku - ODNZAMKNIJ (REFCLOSE) (258)
  • Edycja właściwości bloków - CECHY (PROPERTIES) (259)
 • Biblioteki bloków (260)
 • Usuwanie nieużywanych bloków - USUŃ (PURGE) (260)
 • Kopiowanie z użyciem schowka (261)
  • Kopiowanie do schowka - KOPIUJ_S (COPYCLIP) (262)
  • Kopiowanie wraz z punktem wstawienia - KOPIUJBAZA (COPYBASE) (262)
  • Przeniesienie do schowka - WYTNIJ (CUTCLIP) (262)
  • Wklejanie - WKLEJ (PASTECLIP) (262)
  • Wklejanie jako blok - WKLEJBLOK (PASTEBLOCK) (263)
  • Wklejanie w tym samym położeniu - WKLEJBLOK (PASTEBLOCK) (263)

Bloki dynamiczne (265)

 • Edytor bloków dynamicznych - BEDIT (BEDYCJA) (268)
 • Parametry (270)
 • Operacje (271)
  • Przesuwanie (272)
  • Skalowanie (273)
  • Rozciąganie (274)
  • Rozciąganie biegunowe (276)
  • Obracanie (276)
  • Odwracanie (278)
  • Szyk (280)
  • Przeglądanie (281)
  • Dopasowanie (281)
 • Stany widoczności (282)

Rysunek aksonometryczny (285)

  • Siatka aksonometryczna (285)
  • Włączanie i wyłączanie siatki aksonometrycznej - USTAWIENIARYS (DSETTINGS) (286)
  • Polecenie IZO (ISOPLANE) (287)
  • Okrąg aksonometryczny - ELIPSA (ELLIPSE) (287)

Kreskowanie (289)

 • Kreskowanie GKRESKUJ (BHATCH) (291)
  • Wybór obszaru przeznaczonego do zakreskowania (292)
  • Wybór wzoru kreskowania (294)
  • Podgląd kreskowania (294)
  • Wykonywanie kreskowania (295)
  • Skala i kąt obrotu kreskowania (295)
  • Wyświetlenie granicy kreskowania (295)
  • Dziedziczenie parametrów kreskowania (295)
  • Kreskowanie obiektów wewnętrznych (296)
  • Zaawansowane opcje kreskowania (296)
  • Uwagi odnośnie kreskowania (298)
  • Kreskowanie zespolone (298)
  • Oddzielne kreskowania (300)
  • Tolerancja przerwy - HPGAPTOL (HPGAPTOL) (301)
  • Zmiana początku kreskowania (302)
  • Odtworzenie obwiedni (303)
  • Pole powierzchni kreskowania (303)
  • Kolejność wyświetlania kreskowania (304)
  • Proste kreskowanie (304)
  • Kreskowanie ISO (305)
  • Kreskowanie z zastosowaniem palety narzędzi (305)
 • Wypełnianie obszarów (306)
 • Wypełnienie gradientowe (307)
 • Edycja kreskowania (308)
  • Polecenie EDKRESK (HATCHEDIT) (308)
  • Przycinanie kreskowania (309)
  • Kolejność wyświetlania - PORZWYŚ (DRAWORDER) (310)
  • Kolejność wyświetlania w zależności od koloru - CDORDER (311)

Rysunek prototypowy (szablon) (313)

  • Korzystanie z rysunku prototypowego (313)
  • Tworzenie rysunku prototypowego (314)
  • Położenie katalogu rysunków prototypowych (316)

Palety (317)

  • Przeciąganie obiektów z rysunku na paletę (318)
  • Umieszczanie poleceń na palecie (318)
  • Tworzenie nowych palet (319)
  • Zmiana nazwy i usuwanie palety (319)
  • Blokowanie pasków narzędzi i palet (319)

Zapytania (321)

  • Odległość - ODLEG (DIST) (321)
  • Pole powierzchni i obwód - POLE (AREA) (322)
  • Współrzędne punktu - ID (ID) (323)

Naprawianie uszkodzonych rysunków (325)

  • Naprawianie rysunku - NAPRAW (RECOVER) (325)
  • Sprawdzanie rysunku - TEST (AUDIT) (325)
  • Menedżer naprawy rysunku - NAPRAWRYSUNEK (DRAWINGRECOVERY) (326)
  • Zamknięcie menedżera naprawy rysunku - NAPRAWRYSUNEKUKRYJ (DRAWINGRECOVERYHIDE) (327)
  • Kopia bezpieczeństwa (328)

Wydruk (329)

 • Wydruk - KREŚL (PLOT) (329)
  • Podgląd wydruku (331)
  • Chowanie linii niewidocznych na wydruku (332)
 • Polecenie PDRUK (PREVIEW) (333)
 • Drukowanie w tle (333)
 • Menedżer urządzeń drukujących - MENPLOT (PLOTTERMANAGER) (335)
  • Dodanie nowego urządzenia drukującego (335)
  • Edytor konfiguracji urządzenia drukującego (338)
 • Informacja na temat wykonywanych wydruków - POKAŻINFODRUKU (VIEWPLOTDETAILS) (338)

Rozmieszczenia wydruku (339)

 • Przestrzeń papieru, ustawienia strony i arkusze rozmieszczenia (340)
  • Włączanie przestrzeni papieru (340)
  • Przełączanie pomiędzy przestrzeniami (341)
  • Ustawienia strony - USTAWIENIASTR (PAGESETUP) (341)
  • Kreator rozmieszczeń wydruku - KREATORARKUSZA (LAYOUTWIZARD) (341)
  • Rozmieszczenia wydruku - ARKUSZ (LAYOUT) (343)
  • Tworzenie nowych arkuszy (344)
  • Usuwanie arkuszy (344)
  • Zmiana nazwy arkusza (344)
  • Kopiowanie i przesuwanie arkuszy (345)
  • Szybka zmiana aktywnego arkusza (345)
 • Rzutnie (345)
  • Tworzenie rzutni - RZUTNIE (VPORTS) (346)
  • Widok w rzutniach (347)
  • Edycja obiektów w rzutniach (348)
  • Skala stosowana w rzutniach (348)
  • Włączanie i wyłączanie rzutni (350)
  • Przycinanie rzutni - PRZYTRZUT (VPCLIP) (350)
  • Cieniowanie i chowanie linii niewidocznych w rzutni (351)
  • Usuwanie rzutni (352)

Ustawienia strony (353)

 • Menedżer ustawień strony - USTAWIENIASTR (PAGESETUP) (353)
  • Przypisywanie ustawień strony do arkusza (354)
  • Tworzenie nowych ustawień strony (355)
  • Modyfikacja ustawień strony (356)
  • Wczytywanie ustawień strony z innego rysunku (356)
  • Usuwanie ustawień strony (356)
  • Zmiana nazwy ustawień strony (356)

Wymiarowanie (357)

  • Nazwy elementów wymiaru (358)
  • Wymiary liniowe - WYMLINIOWY (DIMLINEAR) (358)
  • Wymiar dopasowany - WYMNORMALNY (DIMALIGNED) (360)
  • Wymiarowanie długości łuku - WYMŁUK (DIMARC) (362)
  • Wymiarowanie promienia - WYMPROMIEŃ (DIMRADIUS) (363)
  • Ucięty wymiar promienia - WYMSKRÓCONY (DIMJOGGED) (364)
  • Wymiarowanie średnicy - WYMŚREDNICA (DIMDIAMETER) (365)
  • Środek okręgu i linie środkowe - WYMCENTRUM (DIMCENTER) (365)
  • Wymiarowanie kątów - WYMKĄTOWY (DIMANGULAR) (366)
  • Wymiarowanie współrzędnych - WYMWSPÓŁRZ (DIMORDINATE) (367)
  • Łańcuch wymiarowy od linii bazowej - WYMBAZA (DIMBASELINE) (367)
  • Szeregowy łańcuch wymiarowy - WYMSZEREG (DIMCONTINUE) (368)
  • Szybkie wymiarowanie - SWYMIAR (QDIM) (370)
  • Edycja punktów wymiarowych (372)
  • Linia odniesienia z opisem - SLODNIES (QLEADER) (373)
  • Tolerancje kształtu (377)
  • Wymiarowanie zespolone (378)
  • Nieciągłe linie wymiarowe (378)
  • Pomocnicze linie wymiarowe o stałej długości (379)
  • Korzystaj z punktów charakterystycznych (379)
  • Umieszczanie wymiarów na osobnych warstwach (379)
  • Wyświetlanie na wierzchu napisów i wymiarów - TEKSTNAWIERZCH (TEXTTOFRONT) (380)

Edycja wymiarów (381)

  • Menu kontekstowe (382)
  • Odwrócenie strzałki wymiarowej (382)
  • Edycja wymiarów za pomocą uchwytów (383)
  • Polecenie WYMEDYCJA (DIMEDIT) (383)
  • Polecenie WYMEDTEKST (DIMTEDIT) (384)
  • Zmiana treści napisu wymiarowego - ODTEKST (DDEDIT) (385)

Style wymiarowe (387)

 • Menedżer stylów wymiarowych - WYMSTYL (DIMSTYLE) (388)
  • Bieżący (aktualny) styl wymiarowy (390)
  • Nowy styl wymiarowy (390)
  • Usunięcie stylu wymiarowego (391)
  • Zmiana nazwy stylu wymiarowego (391)
  • Modyfikacja stylu wymiarowego (391)
  • Porównanie stylów wymiarowych (392)
 • Modyfikacje stylu wymiarowego (392)
  • Niewielkie zmiany stylu wymiarowego (392)
  • Linie (Lines) (393)
  • Symbole i strzałki (Symbols and Arrows) (394)
  • Napis wymiarowy - Tekst (Text) (395)
  • Dopasowanie (Fit) (397)
  • Jednostki podstawowe (Primary Units) (399)
  • Jednostki dodatkowe (Alternate Units) (401)
  • Tolerancje (Tolerances) (402)
 • Polecenie WYMZMIEŃ (DIMOVERRIDE) (404)

Układy współrzędnych (405)

 • Sterowanie układami współrzędnych (406)
  • Polecenie LUW (UCS) (406)
  • Pasek narzędzi LUW II (UCS II ) (408)
 • Menedżer układów współrzędnych - MENLUW (UCSMAN) (409)
  • Zakładka Nazwane LUW (Named UCSs) (409)
  • Zakładka Ortogonalne LUW (Orthographic UCSs) (411)
  • Parametry - zakładka Ustawienia (Settings) (411)
 • Układ współrzędnych w rzutni (412)
 • Marker układu współrzędnych - LUWSYMB (UCSICON) (413)
 • Reguła prawej dłoni (415)
 • Przykłady (415)
  • Przykład 2D (415)
  • Przykład 3D (416)

Oglądanie rysunku w przestrzeni (421)

 • Interaktywne wodzenie kamery - 3DORBITA (3DORBIT) (422)
  • Przesuwanie i powiększanie (423)
  • Perspektywa (425)
  • Zmiana odległości - 3DODLEG (3DDISTANCE) (425)
  • Wprawianie w ruch - 3DCORBIT (3DCORBIT) (426)
  • Kierunki ortogonalne (426)
 • Widok z góry (427)
  • Polecenie PLAN (PLAN) (427)
 • Chowanie linii - UKRYJ (HIDE) (428)
 • Linie niewidoczne (429)
  • Parametry linii niewidocznych - USTAWLU (HLSETTINGS) (429)

Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej (431)

 • Modele szkieletowe, ściankowe i bryłowe (432)
 • Filtry współrzędnych (432)
 • Elementy płaskie w przestrzeni (433)
 • Poziom i wysokość pogrubienia (434)
  • Wysokość pogrubienia jako właściwość obiektu (436)
 • Modele krawędziowe (437)
  • Odcinek trójwymiarowy - LINIA (LINE) (437)
  • Polilinia trójwymiarowa - 3WPLINIA (3DPOLY) (438)
 • Modele ściankowe (438)
  • Ścianka - 3WPOW (3DFACE) (438)
  • Siatka (439)
  • Powierzchnia prostokreślna - POWPROST (RULESURF) (439)
  • Powierzchnia walcowa- POWWALC (TABSURF) (440)
  • Powierzchnia obrotowa - POWOBROT (REVSURF) (441)
  • Powierzchnia krawędziowa - POWKRAW (EDGESURF) (442)
 • Siatki (443)
  • Predefiniowane obiekty siatkowe (443)
  • Siatka - SIATKA3W (3DMESH) (444)

Modyfikacja obiektów 3D (445)

 • Płaszczyzna XY (445)
 • Szyk 3D - 3DSZYK (3DARRAY) (445)
 • Zmiana położenia obiektów w przestrzeni (447)
  • Kopiowanie i przesuwanie (447)
  • Zmiana wielkości (447)
  • Dopasowanie - DOPASUJ (ALIGN) (447)
  • Obrót - OBROTY3D (ROTATE3D) (450)
  • Odbicie lustrzane - LUSTRO3D (MIRROR3D) (451)
 • Uchwyty (452)
 • Rozbijanie obiektów 3D - EXPLODE (EXPLODE) (453)

Modelowanie bryłowe ACIS (455)

 • Bryły proste (455)
  • Prostopadłościan - KOSTKA (BOX) (455)
  • Kula - SFERA (SPHERE) (457)
  • Walec - WALEC (CYLINDER) (457)
  • Stożek - STOŻEK (CONE) (458)
  • Klin - KLIN (WEDGE) (458)
  • Torus - TORUS (TORUS) (459)
 • Bryły złożone (460)
  • Suma brył - SUMA (UNION) (460)
  • Różnica brył - RÓŻNICA (SUBTRACT) (460)
  • Część wspólna brył - ILOCZYN (INTERSECT) (461)
  • Część wspólna brył - PRZENIKANIE (INTERFERE) (463)
  • Pogrubianie - WYCIĄGNIJ (EXTRUDE) (464)
  • Pogrubianie wzdłuż kierownicy - WYCIĄGNIJ (EXTRUDE) (467)
  • Obracanie - PRZEKRĘĆ (REVOLVE) (468)
 • Przyczepianie LUW (UCS) do ścianki bryły (468)
 • Wyświetlanie brył (469)
  • Gęstość linii - zmienna Isolines (470)
  • Gęstość siatki - zmienna Facetres (470)
  • Wyświetlanie konturów - zmienna Dispsilh (471)
  • Siatkowa reprezentacja walców i stożków - zmienna Facetratio (472)

Modyfikacja brył (473)

 • Ścinanie krawędzi - FAZUJ (CHAMFER) (473)
 • Zaokrąglanie krawędzi - ZAOKRĄGL (FILLET) (475)
 • Przekrój - PRZEKRÓJ (SECTION) (476)
 • Przecięcie - PŁAT (SLICE) (478)

Rzutnie w przestrzeni modelu (481)

 • Konfiguracja rzutni - RZUTNIE (VPORTS) (482)
  • Tworzenie konfiguracji rzutni (484)
  • Wybór zapisanej wcześniej konfiguracji rzutni (485)
  • Układ współrzędnych w rzutni (485)

Skróty (487)

  • Skróty poleceń w wersji polskiej (487)
  • Skróty poleceń w wersji angielskiej (489)
  • Skróty klawiaturowe (491)

Skorowidz (493)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zanim zamówisz książkę, kliknij tutaj.statystyki www stat.pl

Korzystamy z cookies, więcej informacji »

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team